Katalanischer Verein in Wien
 • бизнес
 • бизнес планы
 • бизнес идеи
 • строительная компания днепропетровск
 • ремонт днепропетровск
 • Оазис Подарков
 • Oasis
 • ESTATUTS

  Estatuts del Casal català de Viena (ZVR-Zahl 716066839):

  § 1. Nom, Seu

  El nom de l’Associació és “Casal català de Viena” (Katalanisches Haus von Wien).
  Té la seu a Viena i actua a tot Àustria.
  L’exercici anual correspon a l’any civil.

  § 2. Fins i mitjans

  L’Associació, que no té finalitats de lucre, vol promoure i fer conèixer la cultura catalana en totes les seves formes d’expressió, sobretot entre els seus membres.
  Els fins de l’entitat es duran a terme amb les activitats següents:

  1. Promovent la llengua catalana (per exemple, amb cursos de llengua), de l’art i de la cultura catalana, amb actes públics a les universitats i en algunes altres institucions culturals o bé en ocasions apropiades.
  2. Fomentant l’intercanvi de la cultura catalana amb les altres, sobretot l’austríaca.
  3. Promovent l’aplec i la germanor entre catalans, sense distinció d’ideologies o creences.

  § 3. Llengües

  La llengua de l’Associació és el català, parlat i escrit. L’alemany hi serà usat com a segona llengua, especialment en documents de caràcter oficial i en escrits que la junta directiva consideri importants.
  També es podrà fer servir qualsevol altra llengua, sobretot si ho requeria la comunicació amb persones o institucions.

  § 4. Menes de socis

  1. Els socis de l’Associació poden ser ordinaris, protectors i d’honor.
  2. Els socis ordinaris són els que participen activament en l’associació, després d’haver-ne sol·licitat l’admissió i d’acceptar-ne els estatuts.

  Els socis protectors són els que promouen les activitats de l’Associació, sobretot amb una contribució econòmica especial. En poden ser tant persones individuals com entitats jurídiques.
  Els socis d’honor són persones o institucions a les quals s’ha conferit aquest títol per serveis extraordinaris prestats a l’Associació, als Països Catalans o a la humanitat.

  § 5. Admissió de socis

  1. Tota persona física que hagi complert els 18 anys pot ser soci de l’Associació; també ho poden ser les persones jurídiques.
  2. L’admissió de socis ordinaris, la decidirà en ferm la junta directiva. L’admissió podrà ser denegada sense haver-ne de donar justificacions.
  3. La designació de soci protector o d’honor correspon a l’assemblea de socis després d’una proposta de la junta directiva.
  4. Abans de constituir-se l’Associació, l’admissió (provisional) de socis, l’efectuarà el proponent. La condició de soci esdevindrà efectiva una volta constituïda l’Associació.

  § 6. Baixa de socis

  1. La condició de soci s’extingeix per defunció (en el cas de les persones jurídiques, per pèrdua de la personalitat jurídica), per renúncia voluntària, per cessació i exclusió.
  2. La baixa solament es podrà fer efectiva el 31 de desembre de cada any, i s’haurà de comunicar a la junta directiva, pel cap baix, 3 mesos abans. Si la comunicació es feia més tard, la sortida no serà efectiva fins a la pròxima data possible.
  3. La junta directiva podrà donar de baixa un soci, quan aquest, tot i haver estat amonestat un mínim de 3 vegades, hagi retardat més d’un any el pagament de la quota de soci. Malgrat la baixa, el deute de la quota es mantindrà intacte.
  4. L’exclusió d’un soci de l’Associació, la podrà decidir la junta directiva en cas de infracció greu de les obligacions del soci o d’un comportament no honorable. (L’interessat podrà apel·lar contra l’exclusió a l’assemblea de socis, però fins que no s’haurà pres la decisió definitiva, els drets del soci restaran suspesos.)
  5. La condició de soci d’honor, la podrà revocar l’assemblea de socis per les mateixes raons exposades al paràgraf 4, a proposta de la junta directiva.

  § 7. Drets i obligacions dels socis

  1. Els socis tenen dret a participar en tots els actes de l’Associació i a utilitzar les instal·lacions i béns de l’entitat. Tots els socis tenen dret de vot, actiu i passiu, a l’assemblea general.
  2. Els socis tenen l’obligació de fomentar els interessos de l’associació i de deixar de banda tot allò que pugui perjudicar la reputació i els fins de l’Associació. Hauran d’acatar els estatuts i les decisions dels òrgans de l’Associació. Els socis ordinaris i protectors hauran d’abonar puntualment les quotes establertes anualment per l’assemblea general.

  § 8. Òrgans de l’Associació

  Els òrgans de l’Associació són l’assemblea general (§§ 9-10), la junta directiva (§§ 11-13), el revisor (§ 14), el secretari (§ 15) i el tribunal d’arbitratge (§ 16).

  § 9. L’assemblea general

  1. L’assemblea general ordinària es farà cada any dintre els tres primers mesos a partir del dia primer de gener.
  2. Una assemblea general extraordinària tant es podrà fer per decisió de la junta directiva com de l’assemblea general; també haurà de celebrar-se, com a molt al cap de 5 setmanes, si una tercera part dels socis ho demanaven de forma escrita i donant-ne les raons.
  3. Tant si es tracta de una assemblea general ordinària com extraordinària, s’haurà de notificar als socis per escrit, pel cap baix 4 setmanes abans. La convocatòria de l’assemblea general haurà d’anar acompanyada de l’ordre del dia. La junta directiva és l’encarregada de fer la convocatòria.
  4. Propostes a l’assemblea general, se’n podran fer per escrit, adreçades a la junta directiva, fins 14 dies abans de la sessió de l’assemblea.
  5. L’assemblea general podrà adoptar decisions vàlides sobre punts que constin a l’ordre del dia, tret del de proposta de convocatòria d’assemblea extraordinària.
  6. Tots els socis tenen dret a participar en l’assemblea general. Cada soci hi tindrà un sol vot. (Les persones jurídiques s’hi podran fer representar per un mandatari. El dret de vot es podrà delegar a un altre soci amb per escrit.)
  7. Perquè hi hagi quòrum, hi hauran d’assistir, pel cap baix, la meitat dels socis amb dret de vot (o bé dels seus representants, § 6). Si no hi havia quòrum, es convocarà una nova assemblea general en el terme de 4 setmanes, amb capacitat de decidir, independentment del nombre de socis que hi participin.
  8. Les votacions i les decisions de l’assemblea general es resoldran, com a regla general, per majoria simple. Ara, la modificació dels estatuts de l’Associació o bé la liquidació de l’entitat requeriran una majoria qualificada de dues terceres parts dels vots vàlids.
  9. L’assemblea de socis serà regida pel president o, en defecte d’aquest, pel vicepresident. Si aquest darrer tampoc no hi podia assistir, la presidirà el membre de la junta directiva de més edat.

  De § 10. Funcions de l’assemblea general

  Les competències reservades a l’assemblea general són les següents:

  1. Rebre i aprovar l’informe i el balanç anual.
  2. Resoldre el pressupost.
  3. Designar i rellevar els membres de la junta directiva i el tresorer.
  4. Establir la quantitat de les quotes d’inscripció i de soci ordinari.
  5. Conferir i revocar la condició de soci protector o d’honor.
  6. Decidir sobre l’apel·lació contra l’exclusió d’un soci.
  7. Decidir els canvis estatutaris i la liquidació de l’Associació.
  8. Deliberar i resoldre qualsevol altre punt de l’ordre del dia.

  § 11. La junta directiva

  1. La junta directiva tindrà un mínim de 4 membres i un màxim de 7, val a dir: el president i el seu suplent (vicepresident), el secretari i el tresorer. A més, s’hi podran adscriure un màxim de 3 consellers; en aquest cas, la decisió correspondrà als membres fixos de la junta directiva.
  2. La junta directiva, que serà elegida per l’assemblea general, té el dret de cooptar un nou membre elegible en cas de baixa d’un dels seus membres, si bé la pròxima assemblea general haurà de ratificar aquesta cooptació.
  Els membres de la junta directiva seran elegits individualment. Tot soci que resideixi a Àustria podrà ser elegit. Ara, una condició per al càrrec de president és que el candidat hagi residit un mínim de 2 anys a Àustria.
  La baixa de soci implica automàticament la de membre de la junta directiva. La primera junta directiva serà elegida pels proponents.
  3. La durada en funcions de la junta directiva serà de 2 anys. En tot cas, exercirà les seves funcions fins a l’elecció de la nova junta. Els membres de la junta sortint podran ser reelegits.
  4. El president i, si aquest no podia, el vicepresident, seran els encarregats de convocar la junta directiva, oralment o per escrit, si més no una vegada cada trimestre.
  5. La junta podrà adoptar decisions, si tots els seus membres han estat convocats i se n’han reunit, pel cap baix, la meitat.
  6. La junta decidirà per majoria simple; en cas d’empat de vots, el vot del president serà decisiu.
  7. Les reunions de la junta seran regides pel president o, en defecte d’aquest, pel vicepresident. Si aquest darrer tampoc no podia assistir-hi, presidirà el membre de més edat.
  8. Tret de cas de mort o d’extinció del període normal del mandat (§ 3), la funció d’un membre de la junta podrà cessar per remoció (§ 9) o bé per dimissió (§ 10).
  9. L’assemblea general podrà rellevar en qualsevol moment tota la junta directiva o bé, individualment, un dels seus membres o més d’un.
  10. Els membres de la junta podran presentar en tot moment la dimissió per escrit. La notificació s’haurà d’adreçar a la junta i s’haurà de lliurar al president o, en cas de dimissió de tota la junta, a l’assemblea general. La dimissió serà efectiva a partir del moment de l’elecció o de la cooptació (Par.2) d’un successor.

  § 12. Funcions de la junta directiva

  La junta té la missió de dirigir l’Associació. Tots els afers, sobre els quals els estatuts no preveuen cap altre òrgan de l’Associació, seran competència seva. D’una manera especial la seva responsabilitat abasta els aspectes següents:

  1. Elaborar el pressupost anual, l’informe i el balanç.
  2. Preparar l’assemblea general.
  3. Convocar les assemblees generals, ordinàries i extraordinàries.
  4. Administrar els béns de l’Associació
  5. Admetre, excloure i expulsar socis.
  6. Contractar i acomiadar els treballadors de l’Associació.

  § 13. Responsabilitats especials de cada un dels membres de la junta directiva

  1. El president és el càrrec de més alt rang de l’Associació. Representa l’entitat, sobretot de cara enfora, davant les autoritats i terceres persones. Presideix l’assemblea general i les reunions de la junta directiva. En cas de necessitat o perill, té dret a prendre decisions tot sol i sota la seva responsabilitat, fins i tot en qüestions reservades a l’assemblea general o a la junta directiva, si bé, en aquest últim cas, les hi haurà d’aprovar, posteriorment, l’òrgan competent de l’Associació.
  2. El secretari ha d’ajudar el president en la gestió dels afers de l’entitat. En particular, té la funció de redactar els protocols de l’assemblea general i de la junta directiva.
  3. El tresorer és el responsable de la correcta gestió dels diners de l’Associació.
  4. Els documents escrits i les notificacions de l’Associació, sobretot els actes que imposin obligacions a l’entitat, hauran de ser signats conjuntament pel president i el secretari o, si són d’ordre econòmic, pel president i el tresorer.
  5. En cas d’impediment, el president, el secretari i el caixer podran ser substituïts pels suplents corresponents.

  § 14. El revisor

  1. El revisor serà elegit per l’assemblea general per un període de 2 anys, amb possibilitat de reelecció.
  2. El revisor té per missió de controlar els afers econòmics i de comprovar el balanç, i n’haurà de comunicar els resultats a l’assemblea general.
  3. D’una altra banda, val per al revisor, segons el sentit, allò que prescriu el § 11, clàusules 3, 8, 9 i 10.

  § 15. El secretari administratiu

  El secretari (administratiu) serà contractat per l’Associació. Portarà el despatx i administrarà els afers normals de l’entitat d’acord amb les directives de la junta. En les qüestions ordinàries podrà signar tot sol. El càrrec de secretari administratiu, el pot exercir el secretari de la junta directiva.

  § 16. El tribunal d’arbitratge

  1. El tribunal d’arbitratge decidirà sobre tots els litigis que puguin sorgir a l’associació.
  2. El tribunal d’arbitratge serà format per 5 socis ordinaris. Cada part del litigi nomenarà 2 socis i els farà conèixer a la junta directiva en un termini de 14 dies. Els nomenats elegiran per majoria un president del tribunal. En cas d’igualtat de vots, decidirà la sort.
  3. El tribunal adoptarà les decisions, quan hi seran tots els membres, per majoria simple i com bonament sàpiga. Les seves decisions seran irrevocables.

  § 17. Dissolució de l’Associació

  1. La dissolució voluntària de l’Associació, solament la podrà decidir una assemblea general extraordinària, convocada expressament amb aquesta finalitat i amb una majoria de dues terceres parts dels vots vàlids emesos.
  2. Aquesta assemblea general també en decidirà la liquidació, en cas que l’Associació posseís béns. En particular, haurà de nomenar un liquidador i decidir a qui s’han de traspassar els béns eventualment disponibles després de cobrir el passiu. Aquests béns s’haurien de destinar, si fos possible i permès, a una entitat amb els mateixos fins o a una de semblant a la de l’Associació.

  Calendari d’activitats

  febrer 2018
  dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
   1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  262728EC
  -

  Archives

  • 2018 (1)
  • 2017 (3)
  • 2016 (17)
  • 2015 (17)
  • 2014 (32)
  • 2013 (86)
  • 2012 (68)
  • 2011 (95)
  • 2010 (46)
  • 2009 (140)
  • 2008 (43)